×Arthronopsis

Primary tabs

×Arthronopsis

×Arthronopsis P.Modrakoswski in Kaktusy Inne 12(2): 73. 2020 sec. ???1
    • 1. 

    Content

    Notes

    Arthrocereus A.Berger × Echinopsis Zucc.