Eokochia

Eokochia

Synonymy

Eokochia Freitag & G.Kadereit in Taxon 80: 72. 2011 sec. Kadereit & Freitag (2011)

Content

Notes

A rare, endangered monotypic genus of Camphorosmeae growing on coastal cliffs in the Central Mediterranean (Iamonico & Kadereit 2013). Eokochia is sister to the North American genus Neokochia (Kadereit & Freitag 2011), thus belonging to a the clade thus showing an ancient Mediterranean – North American disjunction.