Wigginsia gladiata

Primary tabs

Wigginsia gladiata

Wigginsia gladiata V.Gapon & Ponomareva in Kaktus-Klub, n.s. 4(1): 7. 2020 sec. Korotkova 20211
    • 1. Korotkova, N. 2021: Revisions of Deamia, Disocactus, Epiphyllum, Hatiora, Kimnachia, Lepismium, Leuenbergeria, Lymanbensonia, Pereskia, Pfeiffera, Pseudorhipsalis, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Schlumbergera, Selenicereus, Strophocactus, Weberocereus, and various other names. In: Korotkova N. & al., Cactaceae at Caryophyllales.org – a dynamic online species-level taxonomic backbone for the family. – Willdenowia 51: 250-270. http://doi.org/10.3372/wi.51.51208

    Content