Tournonia

Primary tabs

Tournonia

Tournonia Moq. in Candolle, Prodr. 13(2): 221, 225. 1849 sec. Eriksson 20071
  • 1. Eriksson, R. 2007: A synopsis of Basellaceae. – Kew Bulletin 62: 297 – 320

Content