Calandrinia

Calandrinia

Synonymy

Calandrinia Kunth, Nov. Gen. Pl. (folio ed.) 6: 77. 1823, nom. cons., sec. Hershkovitz (1993)
  • =Baitaria Ruíz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 63. 1823, nom. rej., syn. sec. Hershkovitz (1993)

Content