Mangleticornia ecuadorensis P.W.Ball, G.Kadereit & Cornejo