Parodia camblayoides

Primary tabs

Parodia camblayoides

Placement status: unresolved name – to be further revised
Parodia camblayoides F.H.Brandt, Gattung Parodia 1: 125. 1989 sec. Korotkova 2021

    Content