Search results

Display image thumbnails
Pereskia Mill., Gard. Dict. Abr., ed. 4: 1026. 1754
Pereskia subg. Leuenbergera G.D.Rowley in Cactaceae Syst. Init. 32: 7. 2014
Pereskia subg. Maihuenia Phil. ex F.A.C.Weber in Bois, Dict. Hort.: 938. 1898
Pereskia acardia J.Parm. ex Pfeiff., Enum. Diagn. Cact.: 176. 1837
Pereskia aculeata Mill., Gard. Dict., ed. 8: Pereskia No. 1. 1768
Pereskia aculeata var. lanceolata Pfeiff., Enum. Diagn. Cact.: 176. 1837
Pereskia aculeata var. rotunda Monach., Ill. Dict. Gard.: 589. 1901
Pereskia aculeata var. rubescens Pfeiff., Enum. Diagn. Cact.: 176. 1837
Pereskia affinis Meinsh. in Wochenschr. Gärtnerei Pflanzenk. 2: 118. 1859
Pereskia amapola F.A.C.Weber in Bois, Dict. Hort.: 938. 1898
Pereskia amapola var. argentina F.A.C.Weber ex Weing. in Monatsschr. Kakteenk. 14: 87. 1904
Pereskia antoniana (Backeb.) Rauh, Kakteen an ihren Standorten: 89. 1979
Pereskia arcadia J.Parm. ex Pfeiff., Enum. Diagn. Cact.: 176. 1837
Pereskia argentina F.A.C.Weber in Bois, Dict. Hort.: 938. 1898
Pereskia aureiflora F.Ritter, Kakteen Südamerika 1: 22. 1979
Pereskia autumnalis (Eichlam) Rose in Contr. U.S. Natl. Herb. 12: 399. 1909
Pereskia bahiensis Gürke in Monatsschr. Kakteenk. 18: 86. 1908
Pereskia bleo (Kunth) DC., Prodr. 3: 475. 1828
Pereskia brasiliensis Pfeiff., Enum. Diagn. Cact.: 176. 1837
Pereskia braziliensis Pfeiff., Enum. Diagn. Cact.: 176. 1837